Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Wouter von Asmuth freelance kok, Tasmanstraat 149, 2518VM Den Haag, kvk nummer 70750785.

Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Wouter von Asmuth freelance kok. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door Wouter von Asmuth freelance kok. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

Definities

Organisator: Wouter von Asmuth freelance kok.

Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd. Bij aanmelding gaat de opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Wouter von Asmuth freelance kok beschreven zoals hieronder:

Artikel 1. Overeenkomst/Boeking

1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk (ook e-mail) een aanbod van Wouter von Asmuth freelance kok aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Wouter von Asmuth freelance kok een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

1.2. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

1.3. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend; aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend.

1.4. Indien Wouter von Asmuth freelance kok in overleg, bij gebleken belangstelling, reeds met de uitvoering/aanpassingen van een offerte is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan staat omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager e.d.

Artikel 2. Betaling

2.1. Betaling aan Wouter von Asmuth freelance kok
Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling plaats van de begroting, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Dit bedrag dient betaald te worden volgens de voorwaarden die op de factuur vermeld staan. De opdrachtgever ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor het restant van de begroting, alsmede voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.

2.2. Betaling bij minder personen
Als de opdrachtgever met minder personen komt dan waarvoor gereserveerd is, wordt door Wouter von Asmuth freelance kok het volledige afgesproken bedrag in rekening gebracht. Dit heeft onder meer te maken met afspraken die met derden gemaakt worden. Tot 48 uur voor aanvang van het evenement kan het veranderde aantal nog worden doorgegeven aan Wouter von Asmuth freelance kok. Bij minder dan 48 uur brengt Wouter von Asmuth freelance kok de helft van de kosten per verminderd aantal personen in rekening. Bij aangeven bij minder dan 24 uur brengt Wouter von Asmuth freelance kok de volledige kosten per persoon in rekening.

2.3. Verzuim van betaling
De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Wouter von Asmuth freelance kok is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is Wouter von Asmuth freelance kok gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

2.4. Rente
De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Wouter von Asmuth freelance kok de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

2.5. BTW
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.6. Betalingstermijn
Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal de onderneming of organisatie binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. Particulieren betalen binnen 14 dagen.

Artikel 3. Opzegging en annulering

3.1. Opzegging door Wouter von Asmuth freelance kok
Wouter von Asmuth freelance kok heeft ten allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beƫindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepalingen. Wouter von Asmuth freelance kok heeft tevens het recht een overeenkomst te beƫindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan beschadigen.

3.2. Annulering door de opdrachtgever
Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient vroegtijdig meegedeeld te worden aan Wouter von Asmuth freelance kok. Als blijkt dat Wouter von Asmuth freelance kok toch kosten heeft moeten maken dan kunnen deze verhaald worden op de opdrachtgever.

3.3. Annuleringstermijn
De opdrachtgever kan tot 7 dagen voor aanvang van een werkopdracht deze kosteloos annuleren (onder voorbehoud van 1.4). Dit in verband met overeenkomsten die gemaakt worden ter voorbereiding.

3.4. Annuleringskosten
Mocht de opdrachtgever een opdracht annuleren binnen 7 dagen voor de datum van de opdracht bedragen de kosten de helft van de uitgebrachte offerte van de opdracht. Als de opdrachtgever echter binnen een termijn van minder dan 2 dagen annuleert zijn de volledige kosten verschuldigd.

Artikel 4. Schade en aansprakelijkheid

4.1. Schade aangebracht door de organisator of een deelnemer
Wouter von Asmuth freelance kok behoudt zich het recht voor om eventuele schade veroorzaakt door een deelnemer te verhalen op de opdrachtgever.

4.2. Schade bij deelnemer of organisator
Indien de deelnemer op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, materieel verlies lijdt, schade veroorzaakt aan materiaal van Wouter von Asmuth freelance kok of derden, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk hiervoor en kan Wouter von Asmuth freelance kok niet aansprakelijk worden gesteld.

4.3. Schade door externe invloeden
Wouter von Asmuth freelance kok kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.

Artikel 5. Overmacht/uitzonderlijke situaties

5.1. Definitie overmacht
Onder overmacht vallen: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevraagd.

5.2. Ontbinding door overmacht
In geval van overmacht heeft Wouter von Asmuth freelance kok het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de deelnemer uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. Wouter von Asmuth freelance kok zal de opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

5.3. Derden
Wouter von Asmuth freelance kok zal elke opdracht naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen.

Artikel 6. Publicaties

6.1 Drukfouten en/of kennelijke vergissingen
Druk fouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 7. Toepasselijk recht

7.1. Opdrachten en workshops
Op workshops, evenementen en alle andere activiteiten die Wouter von Asmuth freelance kok verzorgt zijn met deze voorwaarden het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Wouter von Asmuth freelance kok aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door een bevoegde Rechter, tenzij de opdrachtgever en Wouter von Asmuth freelance kok zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.